Nieuws

De auto: databron voor wegbeheer?


De moderne auto is een rijdende computer. Alles wat een auto doet, van wielsnelheid en stuuruitslag tot het gebruik van mistlichten en ruitenwissers, wordt vastgelegd en verwerkt in het centrale zenuwstelsel van de auto. Auto’s gebruiken deze data om de interne systemen aan te sturen, maar deze data zijn ook interessant voor andere toepassingen, buiten de auto. Wist u bijvoorbeeld dat voertuigdata heel geschikt zijn voor gladheidsdetectie, filevoorspelling en het in kaart brengen van gevaarlijke verkeerssituaties?

Via Nova - Car in the cloud

VIA NOVA is een onderzoeksproject vanuit de Automotive afdeling van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Binnen dit project brengen verschillende partners samen in beeld hoe voertuigdata bij kunnen dragen aan doorstroming en verkeersveiligheid  van het hedendaagse verkeer.

Keypoint verbindt binnen dit project de vragen vanuit wegbeheerders aan de mogelijkheden van voertuigdata. Daarnaast werken we, samen met de HAN en partners, aan de manieren om voertuigdata op te halen en in te zetten voor nuttige toepassingen.

En verder?

VIA NOVA is op 25 september feestelijk gestart. De komende jaren zal het project een constante stroom aan kennis en kunde opleveren over de vele mogelijkheden die voertuigdata bieden op het gebied van wegbeheer. Bent u benieuwd naar deze ontwikkelingen, of wilt u weten wat voertuigdata voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Rick voor uw vragen
.


Geplaatst op maandag 13 november 2017


Verkeerslichten op groen dankzij de SMART-app

In de gemeente Enschede wordt gewerkt aan het koppelen van verkeerslichten aan de SMART-app. Door middel van de locatiebepaling van de app worden fietsers eerder aangemeld, waardoor zij minder vaak hoeven te wachten voor het verkeerslicht.

Deze innovatie zorgde voor een leuk artikel in de Tubantia. Klik daarvoor op deze link.


Geplaatst op maandag 13 november 2017


Keypoint breidt bijdrage aan Monitoring en Evaluatie rondom Spitsmijdenprojecten verder uit.

Keypoint is gevraagd om de monitoring en evaluatie (M&E) van spitsmijdenprojecten in twee Beter Benuttenregio’s invulling te geven. In Brabant betreft dit het project Gedragsverandering A2 Nederweert-Eindhoven en in Nijmegen is dit het project Spitsmijden Waalbrug.

Gedragsverandering A2 Nederweert-Eindhoven.

In de ochtendspits is het erg druk op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven. Om de doorstroming daar te verbeteren is het project Gedragsverandering A2 in de het leven geroepen. Automobilisten worden tijdens de looptijd van het project middels een beloning gestimuleerd de ochtendspits te mijden op het traject Nederweert-Eindhoven. Daarbij is de doelstelling dat er in 2017 dagelijks 680 spitsmijdingen worden gerealiseerd. Vervolgens is het doel dat 80% van de deelnemers de spits blijft mijden in het eerste kwartaal van 2018.

Het project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland uitgevoerd door ARS T&TT. Voor de ondersteuning op het gebied van M&E is Keypoint door Rijkswaterstaat ingeschakeld.

Heleen Edens geeft invulling aan de monitorings- en evaluatie-activiteiten. Zij zorgt ervoor dat de M&E vormt krijgt naar de wensen van Beter Benutten Brabant en denkt mee over de eigen projectbehoeften. Maandelijks zit zij bij het kernteamoverleg en beoordeelt zij of de rapportages die ARS oplevert voldoen aan de M&E verplichtingen. De aangeleverde data moeten namelijk voldoen aan bepaalde eisen (KPIs) die vanuit IMMA (Integrale Mobiliteits Management Architectuur) opgelegd zijn. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de vormgeving van de eindevaluatie en afronding van het project.

Heleen wordt ondersteund door Erik Klok. Erik Klok is betrokken als expert monitoring en evaluatie. Hij zet zijn kennis en ervaring vanuit andere Beter Benutten-regio’s in om Heleen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen en Rijkswaterstaat te voorzien van slimme adviezen.

Spitsmijden Waalbrug

In 2018 wordt de Waalbrug, een belangrijke invalsweg van Nijmegen vanuit het noorden, gerenoveerd. Tijdens deze renovatie gaat de capaciteit van de weg vermoedelijk omlaag waardoor de andere routes over de Waal naar verwachting substantieel drukker worden.

Om tijdens de werkzaamheden de verkeersafwikkeling van Waalkruisend verkeer zo goed mogelijk te laten verlopen wordt er onder andere ingezet op het realiseren van spitsmijdingen. De gemeente Nijmegen werkt daarom op dit moment aan een Europese aanbesteding van een Spitsmijdenproject.

Keypoint schrijft voor de gemeente de paragraaf over de monitoring en evaluatie waarin staat wat er van de aanbieder wordt verwacht. Doel van de M&E is in beeld te krijgen hoe de voortgang van het project verloopt, wat het effect van de maatregel is, welke gedragsverandering heeft plaatsgevonden, welke leerervaringen er gedurende het proces zijn opgedaan en welke bijvangst is behaald.

Mocht u meer informatie willen over de rollen van Keypoint in deze projecten of heeft u een andere vraag. Neem dan contact op met Heleen of Erik.


Geplaatst op maandag 6 november 2017


Opening Innovatiepad

Op 20 september heeft het Flow Festival plaatsgevonden. Tijdens dit festival is het Innovatiepad geopend. Het Innovatiepad is gerealiseerd door de Flow of Innovation, waar Keypoint onderdeel van uitmaakt. De opening van het pad is de afronding van de aanleg van het platform voor innovatie. De komende jaren ontwikkeld het Innovatiepad zich verder doordat verschillende bedrijven op en langs het pad hun innovaties kunnen showcasen of testen.


Geplaatst op maandag 16 oktober 2017


College ITS door Patrick Duwel

Op het Windesheim in Zwolle wordt binnen de opleiding mobiliteit dit jaar een nieuw vak gegeven: intelligente transportsystemen. In dit kader heeft Patrick Duwel aan de studenten mobiliteit een college gegeven over ITS. Hierin heeft Patrick zijn ervaringen in het Beter Benutten programma gepresenteerd ten aanzien van Talking Traffic en ITS.


Geplaatst op maandag 16 oktober 2017


Keypoint was aanwezig op het Nationaal Fietscongres

Donderdag 21 september vond tijdens de Fiets Telweek het Nationaal Fietscongres plaats in Tilburg. Namens Keypoint hebben Rick Schotman en Edgar Siemerink een bijdrage geleverd over het concept van de Slimme Fiets. Daarnaast won Sanne van Zundert de hoofdprijs bij de Fietsquiz tijdens het Fietsdiner voorafgaand aan het congres.


In een van de parallelsessies hebben Rick en Edgar het concept van de Slimme Fiets geïntroduceerd. De Slimme Fiets is een fiets waarvan op elk moment de locatie bekend is. Aan de hand van drie thema’s is het concept verder toegelicht en is bekeken wat de gevolgen voor de overheid als beleidsmaker of wegbeheerder kan zijn. Deze drie thema’s zijn:

  1. De fiets als sensor: continue dataverzameling van fietsbewegingen wordt mogelijk;
  2. De fiets op de weg: communicatie tussen fiets en omgeving (wegkantsystemen en andere weggebruikers);
  3. De fiets in de keten: de fiets als onderdeel van het totale mobiliteitsaanbod in plaats van een op zichzelf staand vervoermiddel.

Na de introductie van de Slimme Fiets volgde een discussie over de rol van de overheid hierin, de vraag of we infrastructuur al actief voor moeten gaan bereiden op de Slimme Fiets en de relatie met de opkomst van de zelfrijdende auto. Ongeveer 50 deelnemers van het Fietscongres waren bij de sessie aanwezig en deze werd dan ook met veel enthousiasme ontvangen.

Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij de sessie of het Fietscongres, of naar aanleiding van onze presentatie meer willen weten over Keypoint en de (Slimme) Fiets kunt u contact opnemen met Sanne van Zundert, Rick Schotman of Edgar Siemerink.


Geplaatst op maandag 9 oktober 2017


Palo Alto op bezoek in Enschede

Palo Alto is welbekend als thuisstad van Stanford University en woonplaats van Steve Jobs, maar het is ook een zusterstad van Enschede en een stad die fileproblematiek hoopt op te lossen door het gebruik van de fiets te promoten. Daarom mocht Benjamin tijdens het recente bezoek van een delegatie uit Palo Alto de successen van het Enschedese fietsbeleid toelichten. De burgemeester, de wethouder van verkeer en de city planner waren onder de indruk van de faciliteiten voor fietsers in Enschede.

Ondanks dat Palo Alto, mede door de grote hoeveelheid studenten, voor Amerikaanse begrippen een echte fietsstad is, keken ze hun ogen uit in Enschede. Aparte fases voor fietsers bij verkeerslichten en zeker vier-richten-groen spraken erg aan, maar ook de algehele staat van de het fietspadennetwerk in Enschede deed verwonderen: zowel tijdens de presentatie, maar zeker tijdens de aansluitende rondrit door de stad. Enschede durft echt te kiezen voor de fiets in hun ogen, al vinden

Ten slotte ging het natuurlijk ook over de gedragscampagne's in Enschede. Over simpele stickers over regensensoren op verkeerslichten, over de inzet van de SMART-app voor beloningsactie en bebording langs de straat om weggebruikers te attenderen op de nieuw aangelegde fietsstraten.

Zo blijkt maar weer dat dingen die we hier snel als vanzelfsprekend zien, zeker niet overal de normaalste zaak van de wereld zijn. De Amerikanen waren enthousiast over het fietsbeleid in Enschede. Wie weet zien we daar op termijn de sporen van in Silicon Valley.


Geplaatst op maandag 9 oktober 2017


Smart Mobility Studenten Windesheim kraken mobiliteitsdata

Binnen Keypoint hebben we veel ervaring met het analyseren en interpreteren van diverse soorten data: fietsritten uit de Fiets Telweek, OV-routes, actuele OV-voertuigvolgdata en voertuigintensiteitsdata. Op korte termijn komt daar de data uit de splinternieuwe intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) bij. Met het vrij beschikbaar komen van nieuwe soorten data zijn er nieuwe mogelijkheden om verschillende soorten data te combineren. Vorig jaar zijn Windesheimstudenten voor ons bezig geweest met een Proof of Concept voor een OV-monitoringstool. Deze tool moet inzicht geven in de prestaties van het openbaar vervoer, maar vooral ook de knelpunten in de doorstroming van het openbaar vervoer.

Dit jaar is er een nieuwe groep studenten van Windesheim Flevoland die aan de slag gaat bij Keypoint. Zij gaan bezig met het uitbreiden van het dashboard met de diverse soorten mobiliteitsdata. Zijn grote wachttijden voor fietsers te verklaren door een ongunstig ingestelde VRI? Lopen bussen vaak vertraging op door file? Natuurlijk gaan de studenten zelf ook aan de slag om verbanden te leggen. Met twee studenten mobiliteit en twee ICT zijn er genoeg interessante raakvlakken te vinden. Uiteraard kunnen zij ook rekenen op de ervaring van de adviseurs bij Keypoint.Wilt u meer informatie over de opdracht die de studenten bij Keypoint uitvoeren? Neem dan contact op met Justin van Steijn.


Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017


Elektrische auto’s in Nederland nu al even duur als auto’s met verbrandingsmotoren

Ronkende berichten afgelopen zomer: de elektrische auto zal in 2024 even duur zijn als een auto op benzine of diesel. Vervolgens zal de elektrische auto snel aan marktaandeel winnen om de markt in 2035 helemaal over te nemen. De nieuwsberichten waren gebaseerd op de conclusies van een onderzoek van ING.

Wat de media echter vergaten was zich wat verder te verdiepen in het onderzoek zelf. Áls ze dat hadden gedaan, dan hadden ze kunnen lezen dat de vergelijking die ING uitvoert niet representatief is voor de Nederlandse situatie. De situatie in ons land is in zoverre gunstig voor de (volledig) elektrische auto dat het omslagpunt, het moment dat elektrisch even duur wordt, hier nu al is bereikt.

In deze editie van Keypoint Schrijft rekenen we voor welke kosten er in de Nederlandse situatie gepaard gaan met het bezit en gebruik van vijf verschillende Volkswagen Golf modellen. De samenvatting daarvan is in onderstaande grafiek weergegeven: de elektrische e-Golf is, dankzij de lage vaste lasten en lage verbruikskosten, ongeveer even duur als een gemiddelde (1.4) benzineversie en goedkoper dan de dieselvariant en de GTE plug-in hybride. Alleen het instapmodel met een kleine benzinemotor is goedkoper over een periode van 5 jaar. Bij elke extra kilometer en jaar wordt dit verschil kleiner aangezien de afschrijving een steeds kleiner onderdeel van de kosten wordt en de brandstofkosten van de e-Golf veel lager liggen dan die van benzine (4 cent ten opzichte van 10 cent).

Gegeven deze gunstige uitkomst – en uitgaande van een verduurzaming van het stimuleringsbeleid van de overheid – verwachten we dat het gebruik van de elektrische auto in Nederland veel sneller toeneemt dan uit de voorspellingen van ING blijkt. Een marktaandeel van nagenoeg 100% voor nieuwe elektrische auto’s is dan al binnen 10 jaar mogelijk. Gegeven de achterstand die Nederland heeft op andere landen voor wat betreft de reductie van CO2 uitstoot is dat in ieder geval een hoopvol vooruitzicht.


Geplaatst op donderdag 28 september 2017


Wiskundige uitwerking dynamische iVRI-data

In-car informatiediensten die snelheidsadviezen geven aan weggebruikers als op het moment dat ze op het verkeerslicht aan komen rijden. En de resterende tijd tot groen te zien krijgen bij het wachten op het verkeerslicht. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar wordt snel werkelijkheid. In het programma “Talking Traffic” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) namelijk ingezet op verbetering van de doorstroming en het beter informeren van weggebruikers.

Vanwege het gebruik van hoogdynamische verkeersregelingen bij iVRI’s is het echter lastig om gebruikers altijd van betrouwbare adviezen te voorzien. Wat doe je als de tijd tot groen wordt geschat op 10 seconden, maar de onzekerheid van dit getal groot is? Op welk moment geef je welk snelheidsadvies? Hoe ga je om met wachtrijen? Om die vragen te beantwoorden heeft de Talking Traffic subwerkgroep Verkeerskundige Uitwerkingen Keypoint de opdracht gegeven om een formule op te stellen waarmee informatiediensten de weggebruiker op betrouwbare en verkeersveilige wijze kunnen informeren.  Hiervoor gebruiken we onder andere de inschatting van de betrouwbaarheid en de ‘Tijd Tot Groen’ of ‘Tijd tot Einde Groen’ die door de iVRI worden geleverd.

Begin september heeft Keypoint het eindresultaat gepresenteerd aan de subwerkgroep Verkeerskundige Uitwerkingen. Daarbij werd de complexiteit van het probleem flink gereduceerd waarbij ook duidelijk werd welke hordes nog genomen moeten worden voordat veilige en betrouwbare adviezen gegeven kunnen worden.


Geplaatst op maandag 18 september 2017


Fietstelweek 2017 van start!

Bij de aftrap van de Nationale Fietstelweek editie 2017 op de campus van Wageningen, is ook de eerste uitzonderingsroute voor speedpedelecers geopend door gedeputeerde Connie Biezen van de provincie Gelderland en wethouder ter Maat van Wageningen. Klik hiervoor het nieuwsbericht.


Geplaatst op maandag 18 september 2017


Wageningen is de Fiets (Telweek) gemeente van 2016!?

Tijdens de Nationale Fiets Telweek 2016 is in de gemeente Wageningen 63,6% van alle verplaatsingen met de fiets gemaakt. Dit is het hoogste percentage van alle gemeenten met ten minste 50 deelnemers aan de Fiets Telweek. De top 3 wordt gecompleteerd door Oegstgeest (62,5%) en Groningen (59,3%). We streven er ook bij de Fiets Telweek 2017 (18 tot en met 25 september) weer naar om gemeenten zoveel mogelijk informatie te geven over het fietsgebruik in hun gemeente.

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Aantal trips

Percentage fietstrips

Wageningen

5525

547

8686

63,6%

Oegstgeest

582

133

931

62,5%

Groningen

18491

1668

31169

59,3%


Het bepalen van de Fiets (Telweek) gemeente van het jaar is natuurlijk geen doel op zich. Datzelfde geldt voor het rangschikken van gemeenten op verschillende variabelen. Want rangschikking kan ook worden gedaan voor bijvoorbeeld aantal fietstrips per deelnemer, gemiddeld aantal fietskilometers per trip of gemiddelde fietssnelheid per trip, zoals is weergegeven in onderstaande tabellen. Misschien geeft de hoogste score op een van deze variabelen een gemeente nog wel meer recht de titel Fiets (Telweek) gemeente van het jaar te claimen.


Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddeld aantal fietstrips per deelnemer

Groningen

18491

1668

11,1

Almere

6190

594

10,4

Zwolle

7520

728

10,3

 

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddeld aantal fietskilometers per trip

Dinkelland

586

105

7,0

Midden-Delfland

704

214

6,7

Krimpenerwaard

483

126

6,7

 

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddelde snelheid per trip (km/h)

Berg en Dal

707

245

17,5

Dinkelland

586

105

17,5

Zuidplas

481

123

17,5


Wat we vooral willen laten zien is dat er veel relevante informatie uit de data van de Fiets Telweek is te halen. Daarmee kunnen beleidskeuzes of maatregelen worden ondersteund, maar ook gevoerd beleid of uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd. Voorbeelden zijn vragen als op welke HB-relaties en routes infrastructuur kan worden geoptimaliseerd en wat het effect op de fietssnelheid (en als gevolg daarvan reistijd) is geweest van het verbeteren van de infrastructuur.

Wageningen is een van de gemeenten die de afgelopen twee jaar flink heeft ingezet op promotie van de Fiets Telweek. Dat heeft hen naast de officieuze titel van Fiets (Telweek) gemeente 2016 ook heel veel relevante informatie opgeleverd. En dat is uiteindelijk ook de doelstelling van de Fiets Telweek.

Benieuwd naar de scores en data van de Fiets Telweek van uw gemeente? Wij beschikken over de data van de Fiets Telweek en komen graag bij u langs om u bij te praten over de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met Sanne van Zundert of Edgar Siemerink. 


Geplaatst op vrijdag 15 september 2017


Workshop Beleidsmaatregelen en verloren gewoontes

Als beleidsmaker neem je soms beslissingen die het grote goed dienen, maar die bij een aantal burgers niet in de smaak vallen en gewoontes doorbreken. Het schrappen van een onrendabele buslijn levert weliswaar geld op, maar kan ervoor zorgen dat gebruikers van die buslijn niet meer op pad kunnen. Wegwerkzaamheden leveren misschien een verbeterde doorstroming op, maar aanwonenden worden benadeeld doordat ze last hebben van lawaai en ze hun huis niet kunnen bereiken.

Om de negatieve gevolgen van zulke maatregelen zo klein mogelijk te maken, is het van belang na te denken over de mensen die hierdoor worden benadeeld en over de gewoontes die mensen moeten opgeven. Tijdens de laatste sessie van Slimme Mobiliteit in Overijssel heeft Rick voor de aanwezigen een workshop gehouden om de impact van impopulaire maatregelen te bepalen. Vanwege het thema “vergrijzing” hebben we dit gedaan voor de ouderen in de regio.

De onrendabele buslijn en wegwerkzaamheden waren gebruikt als case. Per case kozen de deelnemers voor een oudere die ze uitwerkten als persona. Vervolgens hebben ze voor hun persona, in groepsverband, in kaart gebrachte welke impact de case op hun persona heeft. Hierbij richtten ze zich vooral op de belangen die worden geschaad en de gewoontes die de ouderen moeten opgeven. Vervolgens hebben ze voor “hun” oudere, op basis van deze belangen en gewoontes, alternatieven ontwikkeld, die gevolgen van de impact kunnen verminderen. De groepjes presenteerden hun oplossing plenair, waarna we met een korte discussie onderzochten hoe toepasbaar de oplossingen waren voor de andere persona’s. Hieruit bleek dat de deelnemers leuke, creatieve en soms verbluffend eenvoudige oplossingen hadden bedacht die direct voor een groot publiek toepasbaar waren.

Het materiaal voor deze workshop heeft Rick zelf ontwikkeld tijdens zijn promotieonderzoek naar de rol van gewoontes bij veranderingen. Het materiaal helpt stakeholders, zoals beleidsmakers, burgers en belangenverenigingen, gezamenlijk na te denken over de invloed van veranderingen op menselijk gedrag en hun gewoontes. Zo helpt het materiaal in het creëren van een gemeenschappelijke visie op de gevolgen van maatregelen en het gezamenlijk bepalen welke alternatieven nodig zijn.

Vraag je je als beleidsmaker ook af welke gevolgen maatregelen kunnen hebben op burgers? Neem dan vrijblijvend contact op met Rick en ga na hoe deze workshop jou kan helpen.


Geplaatst op dinsdag 5 september 2017


Selftracking door Fiets Telweek

De derde editie van de Nationale Fiets Telweek kent een aantal nieuwe onderdelen. Uitgangspunt van de Fiets Tel-app is nog steeds laagdrempelig meedoen aan fietsonderzoek. Dit kan door de app te downloaden en mee te doen in de automatische modus. De ritten worden automatisch gemeten en achteraf wordt geanalyseerd welk type ritten afgelegd zijn.

Actief meedoen; het hele jaar rond

Dit jaar heeft de deelnemer ook de mogelijkheid om mee te doen aan de actieve modus. In deze modus krijgen deelnemers dit jaar meer inzicht krijgen in hun bijdrage aan het onderzoek. Deelnemers krijgen hierbij ook de kans om feedback te geven over de gereden route. Binnen de FietsTel-app kan de actieve modus geüpgrade worden.

Verder is het mogelijk om het gehele jaar de ritten te laten meten. De focus voor de Fiets Telweek blijft op de derde week in september, maar op deze manier kan de app als fietsmonitoringstool gebruikt worden.

Selftracking van eigen bodem

Projectleider van de Nationale Fiets Telweek Willem Scheper heeft een interview gegeven voor het onderzoeksproject Emergent City. Hij vertelt over het ontstaan van het onderzoek en wat de resultaten opleveren. Het interview is hier te lezen.

Meer informatie

De Nationale FietsTelweek wordt gehouden van 18 t/m 24 september 2017. De app is vanaf augustus te downloaden in Google Play en Apple Store.  Meer weten? Neem contact op met Cees Bakker (projectleider) of Daniel Nagel (campagneleider).


Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017


Slimme en Duurzame Mobiliteit Deventer

In de periode 2018-2021 wordt in de verschillende Nederlandse economische regio’s gewerkt aan slimmere en duurzamere mobiliteit, ten einde om onder andere de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en weggebruikertevredenheid te verbeteren. Hiervoor wordt het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit voorbereid.

In de regio Clean Tech / Stedendriehoek heet het programma Slimme en Schone Mobiliteit. De gemeente Deventer moet hiervoor een deelprogramma organiseren met verschillende mobiliteitprojecten. Keypoint heeft de opdracht om dit deelprogramma voor de gemeente Deventer voor te bereiden.     


Geplaatst op woensdag 9 augustus 2017


Busvriendelijk wegontwerp

Kennis over het busvriendelijk ontwerp van wegen is ondergebracht in veel verschillende kennisproducten. CROW werkt sinds het voorjaar 2016 samen met een werkgroep om die kennis te bundelen en om nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit met als doel een bron te realiseren waarin alle kennis voor het busvriendelijk ontwerp van wegen vindbaar is.

In 2017 is een nieuwe werkgroep opgestart waarmee in een tweetal bijeenkomsten de zaken die een meer indirecte relatie hebben met het wegontwerp worden geactualiseerd. Het betreft hier huidige en nabij toekomstige technische systemen in het voertuig, zoals KAR/VECOM, maar ook aan de walkant, zoals intelligente VRI’s (iVRI’s), alsmede zaken gerelateerd aan toegankelijkheid (blinde geleide voorzieningen nabij haltes), duurzaamheid (emissieloos rijden) en ‘grijze wegen-‘ problematiek (bussen op 30 km/h-wegen in buitengebied). Keypoint Consultancy levert de benodigde input voor deze  onderwerpen, waarna eind 2017 de nieuwe publicatie Busvriendelijk Wegontwerp zal worden opgeleverd. 


Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017


Aan de slag bij Keypoint
Sinds 1 maart is Heleen als junior adviseur bij Keypoint aan de slag, standplaats Utrecht. Ze is opgeleid als planoloog (Universiteit Utrecht), daarnaast heeft ze een minor Transport Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft gevolgd om haar kennis op het gebied van mobiliteit verder uit te breiden. Bij haar vorige werkgever heeft ze al veel ervaring opgedaan in de OV-wereld. En zij hoopt deze kennis verder in te kunnen zetten bij Keypoint. Naast OV-projecten zal zij zich bezig houden met Monitoring & Evaluatie van Beter Benutten projecten. In haar vrije tijd danst Heleen graag, stijldansen is haar passie. Elke week is dan ook op de dansvloer te vinden.


Geplaatst op dinsdag 23 mei 2017


Beleidsmedewerker Parkeren

De (beleids)discussie rondom parkeren in Deventer is op dit moment volop in beweging. De afgelopen jaren zijn in de binnenstad veel (parkeer) projecten gerealiseerd. Om te komen tot  een robuuste parkeeroplossing (aan de randen van de stad) en een autoluwere binnenstad, moeten nog stappen worden gezet.  Er spelen momenteel diverse projecten in Deventer die bijdragen aan deze doelstelling, onder andere: fiscaliseren van het parkeren in Deventer, ontwikkelingen in het Sluiskwartier en parkeren op de Worp.

Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen blijven voeren is er tijdelijke behoefte aan extra capaciteit. Deze wordt sinds november 2016 ingevuld door Kevin Berghuis, met de parkeer-expertise van Johan Beltman als inbreng op de achtergrond.


Geplaatst op donderdag 11 mei 2017


Integrale Evaluatie Praktijkproef Amsterdam succesvol afgerond

Op 13 april 2017 is de Integrale Evaluatie van tweede fase van de Praktijkproef Amsterdam vastgesteld door de Stuurgroep PPA. Voor deze evaluatie heeft Keypoint samengewerkt met AT Osborne. Doel was om de effecten en leerervaringen van de tweede fase van de praktijkproef in beeld te brengen. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen wordt nu gewerkt aan het vervolg van de proef.

Praktijkproef Amsterdam

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een landelijke praktijkproef in de regio Amsterdam. In PPA werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam nauw samen om met nieuwe technologieën langs de weg en in de auto de files te verminderen.

PPA bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase zijn nieuwe technologieën in twee aparte sporen beproefd (wegkant en in-car). In de tweede fase worden stappen gezet om de integratie van technologieën langs de weg en in de auto een stap dichterbij te brengen.

Integrale Evaluatie

Onze opdracht was om op basis van de evaluaties van de verschillende deelprojecten de belangrijkste conclusies te trekken op verschillende aspecten, zoals: verkeerskundig effect, kosteneffectiviteit, technische werking, integratie tussen wegkant en in-car en de bijdrage aan de transitiepaden Connecting Mobility.

In deze integrale evaluatie was de rol van Keypoint met name om kritisch te kijken naar de technische en verkeerskundige aspecten van de evaluatie van de verschillende deelprojecten.

De belangrijkste conclusies zijn dat er stappen zijn gezet naar meer integratie tussen wegkant en in-car, maar dat het aantonen van verkeerskundig effect nog lastig is gebleken. Daarnaast is geconcludeerd dat het zogenaamde “Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement” op bepaalde locaties (kosten-)effectief werkt en uitgerold kan worden naar andere locaties binnen de regio Amsterdam en daarbuiten.

Aanbeveling is om voor het vervolg zowel bij te dragen aan implementeren van de ontwikkelde regelconcepten, en daarmee op korte termijn verkeerskundig effect op de weg te realiseren, als verder te innoveren op het gebied van de integratie tussen wegkant en in-car binnen verkeersmanagement, en daarbij bij te dragen aan meer langetermijndoelen en -ontwikkelingen.

Afronding en vervolg

Nadat eerst de Werkgroep en Begeleidingsgroep akkoord waren gegaan met het eindrapport heeft de Stuurgroep van PPA de stukken vastgesteld. Daarmee komt voor ons een einde aan een opdracht van anderhalf jaar waarin we met veel plezier hebben meegekeken met de verschillende innovatieve projecten binnen de PPA.

Vanuit het project PPA wordt nu gewerkt aan het opzetten van de derde fase. Daarbij wordt ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om nieuwe, Europese, partners bij het project te betrekken.

Meer weten?

De publieksvriendelijke versie van de Integrale Evaluatie is te downloaden op de website van PPA.

Heeft u vragen over de Integrale Evaluatie van PPA of wilt u weten wat Keypoint voor u kan betekenen op het gebied van evaluaties? Neem dan contact op met Erik Klok.Bron: Praktijkproef Amsterdam


Geplaatst op woensdag 3 mei 2017


Keypoint van start met pilot elektrische (deel)auto’s