Nieuws

Wiskundige uitwerking dynamische iVRI-data

In-car informatiediensten die snelheidsadviezen geven aan weggebruikers als op het moment dat ze op het verkeerslicht aan komen rijden. En de resterende tijd tot groen te zien krijgen bij het wachten op het verkeerslicht. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar wordt snel werkelijkheid. In het programma “Talking Traffic” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) namelijk ingezet op verbetering van de doorstroming en het beter informeren van weggebruikers.

Vanwege het gebruik van hoogdynamische verkeersregelingen bij iVRI’s is het echter lastig om gebruikers altijd van betrouwbare adviezen te voorzien. Wat doe je als de tijd tot groen wordt geschat op 10 seconden, maar de onzekerheid van dit getal groot is? Op welk moment geef je welk snelheidsadvies? Hoe ga je om met wachtrijen? Om die vragen te beantwoorden heeft de Talking Traffic subwerkgroep Verkeerskundige Uitwerkingen Keypoint de opdracht gegeven om een formule op te stellen waarmee informatiediensten de weggebruiker op betrouwbare en verkeersveilige wijze kunnen informeren.  Hiervoor gebruiken we onder andere de inschatting van de betrouwbaarheid en de ‘Tijd Tot Groen’ of ‘Tijd tot Einde Groen’ die door de iVRI worden geleverd.

Begin september heeft Keypoint het eindresultaat gepresenteerd aan de subwerkgroep Verkeerskundige Uitwerkingen. Daarbij werd de complexiteit van het probleem flink gereduceerd waarbij ook duidelijk werd welke hordes nog genomen moeten worden voordat veilige en betrouwbare adviezen gegeven kunnen worden.


Geplaatst op maandag 18 september 2017


Fietstelweek 2017 van start!

Bij de aftrap van de Nationale Fietstelweek editie 2017 op de campus van Wageningen, is ook de eerste uitzonderingsroute voor speedpedelecers geopend door gedeputeerde Connie Biezen van de provincie Gelderland en wethouder ter Maat van Wageningen. Klik hiervoor het nieuwsbericht.


Geplaatst op maandag 18 september 2017


Wageningen is de Fiets (Telweek) gemeente van 2016!?

Tijdens de Nationale Fiets Telweek 2016 is in de gemeente Wageningen 63,6% van alle verplaatsingen met de fiets gemaakt. Dit is het hoogste percentage van alle gemeenten met ten minste 50 deelnemers aan de Fiets Telweek. De top 3 wordt gecompleteerd door Oegstgeest (62,5%) en Groningen (59,3%). We streven er ook bij de Fiets Telweek 2017 (18 tot en met 25 september) weer naar om gemeenten zoveel mogelijk informatie te geven over het fietsgebruik in hun gemeente.

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Aantal trips

Percentage fietstrips

Wageningen

5525

547

8686

63,6%

Oegstgeest

582

133

931

62,5%

Groningen

18491

1668

31169

59,3%


Het bepalen van de Fiets (Telweek) gemeente van het jaar is natuurlijk geen doel op zich. Datzelfde geldt voor het rangschikken van gemeenten op verschillende variabelen. Want rangschikking kan ook worden gedaan voor bijvoorbeeld aantal fietstrips per deelnemer, gemiddeld aantal fietskilometers per trip of gemiddelde fietssnelheid per trip, zoals is weergegeven in onderstaande tabellen. Misschien geeft de hoogste score op een van deze variabelen een gemeente nog wel meer recht de titel Fiets (Telweek) gemeente van het jaar te claimen.


Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddeld aantal fietstrips per deelnemer

Groningen

18491

1668

11,1

Almere

6190

594

10,4

Zwolle

7520

728

10,3

 

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddeld aantal fietskilometers per trip

Dinkelland

586

105

7,0

Midden-Delfland

704

214

6,7

Krimpenerwaard

483

126

6,7

 

Gemeente

Aantal fietstrips

Aantal fietsdeelnemers

Gemiddelde snelheid per trip (km/h)

Berg en Dal

707

245

17,5

Dinkelland

586

105

17,5

Zuidplas

481

123

17,5


Wat we vooral willen laten zien is dat er veel relevante informatie uit de data van de Fiets Telweek is te halen. Daarmee kunnen beleidskeuzes of maatregelen worden ondersteund, maar ook gevoerd beleid of uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd. Voorbeelden zijn vragen als op welke HB-relaties en routes infrastructuur kan worden geoptimaliseerd en wat het effect op de fietssnelheid (en als gevolg daarvan reistijd) is geweest van het verbeteren van de infrastructuur.

Wageningen is een van de gemeenten die de afgelopen twee jaar flink heeft ingezet op promotie van de Fiets Telweek. Dat heeft hen naast de officieuze titel van Fiets (Telweek) gemeente 2016 ook heel veel relevante informatie opgeleverd. En dat is uiteindelijk ook de doelstelling van de Fiets Telweek.

Benieuwd naar de scores en data van de Fiets Telweek van uw gemeente? Wij beschikken over de data van de Fiets Telweek en komen graag bij u langs om u bij te praten over de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met Sanne van Zundert of Edgar Siemerink. 


Geplaatst op vrijdag 15 september 2017


Workshop Beleidsmaatregelen en verloren gewoontes

Als beleidsmaker neem je soms beslissingen die het grote goed dienen, maar die bij een aantal burgers niet in de smaak vallen en gewoontes doorbreken. Het schrappen van een onrendabele buslijn levert weliswaar geld op, maar kan ervoor zorgen dat gebruikers van die buslijn niet meer op pad kunnen. Wegwerkzaamheden leveren misschien een verbeterde doorstroming op, maar aanwonenden worden benadeeld doordat ze last hebben van lawaai en ze hun huis niet kunnen bereiken.

Om de negatieve gevolgen van zulke maatregelen zo klein mogelijk te maken, is het van belang na te denken over de mensen die hierdoor worden benadeeld en over de gewoontes die mensen moeten opgeven. Tijdens de laatste sessie van Slimme Mobiliteit in Overijssel heeft Rick voor de aanwezigen een workshop gehouden om de impact van impopulaire maatregelen te bepalen. Vanwege het thema “vergrijzing” hebben we dit gedaan voor de ouderen in de regio.

De onrendabele buslijn en wegwerkzaamheden waren gebruikt als case. Per case kozen de deelnemers voor een oudere die ze uitwerkten als persona. Vervolgens hebben ze voor hun persona, in groepsverband, in kaart gebrachte welke impact de case op hun persona heeft. Hierbij richtten ze zich vooral op de belangen die worden geschaad en de gewoontes die de ouderen moeten opgeven. Vervolgens hebben ze voor “hun” oudere, op basis van deze belangen en gewoontes, alternatieven ontwikkeld, die gevolgen van de impact kunnen verminderen. De groepjes presenteerden hun oplossing plenair, waarna we met een korte discussie onderzochten hoe toepasbaar de oplossingen waren voor de andere persona’s. Hieruit bleek dat de deelnemers leuke, creatieve en soms verbluffend eenvoudige oplossingen hadden bedacht die direct voor een groot publiek toepasbaar waren.

Het materiaal voor deze workshop heeft Rick zelf ontwikkeld tijdens zijn promotieonderzoek naar de rol van gewoontes bij veranderingen. Het materiaal helpt stakeholders, zoals beleidsmakers, burgers en belangenverenigingen, gezamenlijk na te denken over de invloed van veranderingen op menselijk gedrag en hun gewoontes. Zo helpt het materiaal in het creëren van een gemeenschappelijke visie op de gevolgen van maatregelen en het gezamenlijk bepalen welke alternatieven nodig zijn.

Vraag je je als beleidsmaker ook af welke gevolgen maatregelen kunnen hebben op burgers? Neem dan vrijblijvend contact op met Rick en ga na hoe deze workshop jou kan helpen.


Geplaatst op dinsdag 5 september 2017


Selftracking door Fiets Telweek

De derde editie van de Nationale Fiets Telweek kent een aantal nieuwe onderdelen. Uitgangspunt van de Fiets Tel-app is nog steeds laagdrempelig meedoen aan fietsonderzoek. Dit kan door de app te downloaden en mee te doen in de automatische modus. De ritten worden automatisch gemeten en achteraf wordt geanalyseerd welk type ritten afgelegd zijn.

Actief meedoen; het hele jaar rond

Dit jaar heeft de deelnemer ook de mogelijkheid om mee te doen aan de actieve modus. In deze modus krijgen deelnemers dit jaar meer inzicht krijgen in hun bijdrage aan het onderzoek. Deelnemers krijgen hierbij ook de kans om feedback te geven over de gereden route. Binnen de FietsTel-app kan de actieve modus geüpgrade worden.

Verder is het mogelijk om het gehele jaar de ritten te laten meten. De focus voor de Fiets Telweek blijft op de derde week in september, maar op deze manier kan de app als fietsmonitoringstool gebruikt worden.

Selftracking van eigen bodem

Projectleider van de Nationale Fiets Telweek Willem Scheper heeft een interview gegeven voor het onderzoeksproject Emergent City. Hij vertelt over het ontstaan van het onderzoek en wat de resultaten opleveren. Het interview is hier te lezen.

Meer informatie

De Nationale FietsTelweek wordt gehouden van 18 t/m 24 september 2017. De app is vanaf augustus te downloaden in Google Play en Apple Store.  Meer weten? Neem contact op met Cees Bakker (projectleider) of Daniel Nagel (campagneleider).


Geplaatst op vrijdag 11 augustus 2017


Slimme en Duurzame Mobiliteit Deventer

In de periode 2018-2021 wordt in de verschillende Nederlandse economische regio’s gewerkt aan slimmere en duurzamere mobiliteit, ten einde om onder andere de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en weggebruikertevredenheid te verbeteren. Hiervoor wordt het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit voorbereid.

In de regio Clean Tech / Stedendriehoek heet het programma Slimme en Schone Mobiliteit. De gemeente Deventer moet hiervoor een deelprogramma organiseren met verschillende mobiliteitprojecten. Keypoint heeft de opdracht om dit deelprogramma voor de gemeente Deventer voor te bereiden.     


Geplaatst op woensdag 9 augustus 2017


Busvriendelijk wegontwerp

Kennis over het busvriendelijk ontwerp van wegen is ondergebracht in veel verschillende kennisproducten. CROW werkt sinds het voorjaar 2016 samen met een werkgroep om die kennis te bundelen en om nieuwe kennis te ontwikkelen. Dit met als doel een bron te realiseren waarin alle kennis voor het busvriendelijk ontwerp van wegen vindbaar is.

In 2017 is een nieuwe werkgroep opgestart waarmee in een tweetal bijeenkomsten de zaken die een meer indirecte relatie hebben met het wegontwerp worden geactualiseerd. Het betreft hier huidige en nabij toekomstige technische systemen in het voertuig, zoals KAR/VECOM, maar ook aan de walkant, zoals intelligente VRI’s (iVRI’s), alsmede zaken gerelateerd aan toegankelijkheid (blinde geleide voorzieningen nabij haltes), duurzaamheid (emissieloos rijden) en ‘grijze wegen-‘ problematiek (bussen op 30 km/h-wegen in buitengebied). Keypoint Consultancy levert de benodigde input voor deze  onderwerpen, waarna eind 2017 de nieuwe publicatie Busvriendelijk Wegontwerp zal worden opgeleverd. 


Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017


Aan de slag bij Keypoint
Sinds 1 maart is Heleen als junior adviseur bij Keypoint aan de slag, standplaats Utrecht. Ze is opgeleid als planoloog (Universiteit Utrecht), daarnaast heeft ze een minor Transport Infrastructuur en Logistiek aan de TU Delft gevolgd om haar kennis op het gebied van mobiliteit verder uit te breiden. Bij haar vorige werkgever heeft ze al veel ervaring opgedaan in de OV-wereld. En zij hoopt deze kennis verder in te kunnen zetten bij Keypoint. Naast OV-projecten zal zij zich bezig houden met Monitoring & Evaluatie van Beter Benutten projecten. In haar vrije tijd danst Heleen graag, stijldansen is haar passie. Elke week is dan ook op de dansvloer te vinden.


Geplaatst op dinsdag 23 mei 2017


Beleidsmedewerker Parkeren

De (beleids)discussie rondom parkeren in Deventer is op dit moment volop in beweging. De afgelopen jaren zijn in de binnenstad veel (parkeer) projecten gerealiseerd. Om te komen tot  een robuuste parkeeroplossing (aan de randen van de stad) en een autoluwere binnenstad, moeten nog stappen worden gezet.  Er spelen momenteel diverse projecten in Deventer die bijdragen aan deze doelstelling, onder andere: fiscaliseren van het parkeren in Deventer, ontwikkelingen in het Sluiskwartier en parkeren op de Worp.

Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen blijven voeren is er tijdelijke behoefte aan extra capaciteit. Deze wordt sinds november 2016 ingevuld door Kevin Berghuis, met de parkeer-expertise van Johan Beltman als inbreng op de achtergrond.


Geplaatst op donderdag 11 mei 2017


Integrale Evaluatie Praktijkproef Amsterdam succesvol afgerond

Op 13 april 2017 is de Integrale Evaluatie van tweede fase van de Praktijkproef Amsterdam vastgesteld door de Stuurgroep PPA. Voor deze evaluatie heeft Keypoint samengewerkt met AT Osborne. Doel was om de effecten en leerervaringen van de tweede fase van de praktijkproef in beeld te brengen. Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen wordt nu gewerkt aan het vervolg van de proef.

Praktijkproef Amsterdam

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een landelijke praktijkproef in de regio Amsterdam. In PPA werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam nauw samen om met nieuwe technologieën langs de weg en in de auto de files te verminderen.

PPA bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase zijn nieuwe technologieën in twee aparte sporen beproefd (wegkant en in-car). In de tweede fase worden stappen gezet om de integratie van technologieën langs de weg en in de auto een stap dichterbij te brengen.

Integrale Evaluatie

Onze opdracht was om op basis van de evaluaties van de verschillende deelprojecten de belangrijkste conclusies te trekken op verschillende aspecten, zoals: verkeerskundig effect, kosteneffectiviteit, technische werking, integratie tussen wegkant en in-car en de bijdrage aan de transitiepaden Connecting Mobility.

In deze integrale evaluatie was de rol van Keypoint met name om kritisch te kijken naar de technische en verkeerskundige aspecten van de evaluatie van de verschillende deelprojecten.

De belangrijkste conclusies zijn dat er stappen zijn gezet naar meer integratie tussen wegkant en in-car, maar dat het aantonen van verkeerskundig effect nog lastig is gebleken. Daarnaast is geconcludeerd dat het zogenaamde “Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement” op bepaalde locaties (kosten-)effectief werkt en uitgerold kan worden naar andere locaties binnen de regio Amsterdam en daarbuiten.

Aanbeveling is om voor het vervolg zowel bij te dragen aan implementeren van de ontwikkelde regelconcepten, en daarmee op korte termijn verkeerskundig effect op de weg te realiseren, als verder te innoveren op het gebied van de integratie tussen wegkant en in-car binnen verkeersmanagement, en daarbij bij te dragen aan meer langetermijndoelen en -ontwikkelingen.

Afronding en vervolg

Nadat eerst de Werkgroep en Begeleidingsgroep akkoord waren gegaan met het eindrapport heeft de Stuurgroep van PPA de stukken vastgesteld. Daarmee komt voor ons een einde aan een opdracht van anderhalf jaar waarin we met veel plezier hebben meegekeken met de verschillende innovatieve projecten binnen de PPA.

Vanuit het project PPA wordt nu gewerkt aan het opzetten van de derde fase. Daarbij wordt ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om nieuwe, Europese, partners bij het project te betrekken.

Meer weten?

De publieksvriendelijke versie van de Integrale Evaluatie is te downloaden op de website van PPA.

Heeft u vragen over de Integrale Evaluatie van PPA of wilt u weten wat Keypoint voor u kan betekenen op het gebied van evaluaties? Neem dan contact op met Erik Klok.Bron: Praktijkproef Amsterdam


Geplaatst op woensdag 3 mei 2017


Keypoint van start met pilot elektrische (deel)auto’s

Op 1 mei zijn twee Nissan Leafs afgeleverd bij Keypoint Enschede. Daarmee gaan we meedoen aan een pilot voor elektrisch vervoer in het kader van Beter Benutten Twente. Na een proefperiode wordt in beeld gebracht in hoeverre de elektrische auto’s de bestaande (pool)auto’s kunnen vervangen.


Keypoint werkt (ook) aan eigen mobiliteit

Als adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit denkt Keypoint met en voor haar opdrachtgevers na over het optimaliseren van mobiliteit en verkeersstromen. Uiteraard geven we hierin zelf graag het goede voorbeeld en proberen we onze eigen mobiliteit zo goed en duurzaam mogelijk te regelen. Dit brengen we al in de praktijk door zoveel mogelijk met het OV en de fiets te reizen en bestaande auto’s te vervangen door hybrides. Omdat de markt voor (elektrische) auto’s niet stil staat zetten we nu de volgende stap.

Elektrische deelauto Kennispark

Van mei tot en met augustus worden bij Keypoint twee elektrische Nissan Leafs gestationeerd. In die pilotperiode gaan onze adviseurs ervaren hoe het is om in volledig elektrische auto’s te rijden en in hoeverre dit voor onze zakelijke ritten een goed alternatief is. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld of het bereik van de auto’s voldoende is, hoe gemakkelijk het is om een oplaadpaal te vinden en wat de gebruikskosten van de auto’s zijn.

De pilot is onderdeel van de werkgeversaanpak van Beter Benutten Vervolg en wordt mogelijk gemaakt door Twente Mobiel. Zij stellen de auto’s beschikbaar en Keypoint houdt uitgebreid bij hoe de auto’s worden gebruikt en in hoeverre daarmee spitsmijdingen worden gerealiseerd.

Hoewel de auto’s bij Keypoint staan is het nadrukkelijk de bedoeling dan de auto’s worden gedeeld met de overige bedrijven op het Kennispark. Op deze manier worden de auto’s intensief gebruikt en kunnen meerdere organisaties het elektrisch rijden ervaren. Daar komt bij dat het delen van de auto’s een positieve businesscase voor een eventueel vervolg dichterbij brengt.

Vervolg

Aan het einde van de pilotperiode brengen we, op basis van de ervaringen, in beeld in hoeverre de elektrische auto’s zijn bevallen en of ze een goed alternatief voor het bestaande wagenpark zijn. Wij houden u via de website uiteraard op de hoogte van de ervaringen en een eventueel vervolg.

Hebt u belangstelling om de auto’s ook te gebruiken of bent u benieuwd naar onze eerste ervaringen? Neem dan contact op met Erik Klok of Patrick Duwel.


Geplaatst op maandag 1 mei 2017


Deventer viert fietsen

Fietsstimulering is hot. In heel Nederland wordt druk gewerkt aan het verbeteren van fietsinfrastructuur en het motiveren van mensen om te fietsen.

De Gemeente Deventer heeft enkele grote fietsprojecten in de planning: de binnenstad wordt fietsvriendelijker met betere fietsparkeervoorzieningen, de fietsinfrastructuur op de populaire fietsroute tussen Deventer Noord en bedrijvenpark Kloosterlanden wordt verbeterd en de Wilhelminabrug over de IJssel wordt verbouwd.

Deze projecten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Deventer als fietsstad en de gemeente geeft deze boodschap graag door. De gemeente heeft Keypoint gevraagd om een communicatiebureau te begeleiden dat deze aantrekkelijkheid laat zien. Op basis van een uitvraagprocedure is de opdracht aan bureau Emotion uit Apeldoorn gegund. Zij hebben een aantal creatieve acties ontwikkeld die binnenkort onder de slogan “Deventer Viert Fietsen” op straat te zien zijn.

Houd Deventer dus in de gaten en zie hoe Deventer het fietsen viert.


Geplaatst op vrijdag 21 april 2017


Keypoint schrijft: De toekomst van verkeersveiligheid en ITS, door de ogen van de gebruiker

Iedere eerste woensdag van april wordt de Verkeersgedragdag georganiseerd. Dit is een dag waarop betrokkenen en geïnteresseerden in verkeer en gedrag bijeenkomen om de laatste inzichten uit te wisselen. Dit jaar was het thema: verkeersveiligheid: psycho(logisch) nadenken?

Als Keypoint waren we aanwezig om bezoekers een kijkje te bieden in de toekomst van ITS en verkeersveiligheid. Klik hier om onze bijdrage te lezen en bekijk ook zeker eens onze poster! Als we uw interesse hebben gewekt, lichten we de mogelijkheden graag eens persoonlijk toe.


Geplaatst op vrijdag 21 april 2017


Scenariomanagement Zwolle Kampen verlengd en uitgebreid

Sinds 2014 voert Keypoint het regionale scenariomanagement uit voor de regio Zwolle Kampen. Onlangs is deze opdracht verlengd tot eind 2017 en is de opdracht uitgebreid met een aantal nieuwe scenario’s.

Regionaal Scenariomanagement

Het regionaal scenariomanagement bestaat uit het jaarlijks uitvoeren van een knelpuntenanalyse, adviseren over in te zetten regelscenario’s, het actualiseren van bestaande scenario’s en het opstellen van nieuwe scenario’s. De gemeente Zwolle, primair opdrachtgever voor deze klus, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de opdracht te verlengen. Een mooie blijk van tevredenheid!

Willemskade

Vanaf half april wordt er in Zwolle gewerkt aan de Willemskade. Dit project is onderdeel van de nieuwe HOV-as langs het centrum waar Keypoint al verschillende adviesklussen voor heeft uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er beperkingen voor autoverkeer, waardoor een goede verwijzing van belang is. Daarom is een regelscenario opgesteld waarin zowel een standaard routering is beschreven als alternatieve routes wanneer congestie ontstaat, calamiteiten gebeuren of parkeergelegenheden vol zijn.

Hanzedagen

Van 15 tot en met 18 juni vinden in Kampen de Internationale Hanzedagen plaats. Verdeeld over vier dagen worden ruim 150.000 tot 300.000 bezoekers verwacht, hetgeen een goede geleiding van bezoekend verkeer zeker geen overbodige luxe maakt. Voor dit evenement stellen we een “standaard” regelscenario op.

Verkeersmanagement Nieuwe Stijl

Daarnaast wordt er bij de Hanzedagen, in het kader van Beter Benutten, Verkeersmanagement Nieuwe Stijl toegepast. Dat betekent dat er meerdere (innovatieve) databronnen worden gebruikt om bezoekersstromen in beeld te brengen en dat bezoekers meer persoonlijke (reis-)informatie krijgen. Vanuit de werkgroep denkt Keypoint hier actief over mee.

Calamiteitenscenario’s

Een laatste toevoeging binnen het scenariomanagement in de regio is dat we voor Rijkswaterstaat een aantal calamiteitenscenario’s voor hoofdwegen opstellen. Samen met de verschillende wegbeheerders wordt hierin beschreven welke alternatieve routes worden verwezen wanneer er een ongeval plaatsvindt waardoor de snelweg gestremd is. De calamiteitenscenario’s die worden opgesteld zijn voor de A28, A32 en N35.

Wilt u meer informatie over scenariomanagement en wat Keypoint daarbij voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Erik Klok.


Geplaatst op vrijdag 21 april 2017


Nieuw in grootste fietsonderzoek Nederland: beleving van fietsen en fietsroutes.
De Fiets Telweek; het nationale fietsonderzoek heeft dit jaar een primeur; het onderzoek wordt uitgebreid met de beleving van fietsen. Niet alleen de ‘harde’ data zoals snelheden, routes, vertragingen en ‘omrijfactoren’ worden in kaart gebracht - tijdens de editie van 2017 komt ook de beleving van het fietsen aan bod. Deelnemers kunnen straks via de Fiets Tel-app feedback geven over verkeersveiligheid en fietsroutes beoordelen/waarderen. Met deze nieuwe mogelijkheid geeft de Fiets Telweek invulling aan een grote wens van zowel betrokken deelnemers als opdrachtgevers.


Willem Scheper, projectleider Fiets Telweek: “We zien dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de fietsdata en dat daarmee investeringen in het fietsnetwerk beter worden onderbouwd. In de Fiets Telweek 2017 worden meerdere elementen toegevoegd aan het onderzoek die het zowel voor de deelnemers als voor de gebruikers van de data interessanter maken. De twee grootste wijzigingen zijn de mogelijkheid om het hele jaar door mee te doen en de mogelijkheid om actief feedback te vragen aan deelnemers. In ruil daarvoor krijgt de deelnemer gedetailleerde informatie over de afgelegde fietskilometers.”

Wens vanuit deelnemers; meer feedback kunnen geven
Een enquête onder onze paneldeelnemers (ruim 700 reacties) liet zien dat 89% van de deelnemers een grotere bijdrage wil leveren aan het onderzoek. Ze willen voornamelijk feedback geven over verkeersveiligheid en beoordeling van fietsroutes. We geven daar invulling aan door wegbeheerders de mogelijkheid te bieden om op specifieke locaties deelnemers te vragen naar hun ervaring. Als voorbeeld kan gevraagd worden hoe een deelnemer de veiligheid van een bepaald kruispunt ervaart. Alleen de deelnemers die over het betreffende punt fietsen, krijgen die vraag.

Fiets Tel-app meet hele jaar door fietsgedrag
Vanuit meerdere opdrachtgevers is de vraag gekomen om de Fiets Telweek op een ander moment in te kunnen zetten, bijvoorbeeld om het recreatieve fietsverkeer in de meimaand fietsmaand in kaart te brengen. We kiezen daarom voor een fietsmonitorings-app die het hele jaar door geactiveerd kan worden. Speerpunt voor het onderzoek blijft de derde week in september “de Fiets Telweek”. De campagne is daar primair op gericht. De enquête onder onze paneldeelnemers laat zien dat meer dan 75% van deze groep bereid is om een langere periode dan een week mee te willen doen aan het onderzoek. 11% geeft aan alleen een week mee te willen doen.

De Fiets Telweek wordt gefinancierd door deelnemende provincies, stadsregio en metropoolregio. Daar waar provincies of regio’s niet deelnemen, kunnen gemeenten dit jaar ook zelfstandig deelnemen aan de Fiets Telweek. Meer weten? Mail of neem contact op met Willem Scheper (projectleider) of Daniel Nagel (campagneleider).


Geplaatst op woensdag 12 april 2017


Leo heeft afscheid genomen van Keypoint