Keypoint SchrijftGeschreven door Rick Schotman op vrijdag 21 april 2017

De toekomst van verkeersveiligheid en ITS, door de ogen van de gebruiker

Intelligente Transport Systemen (ITS) zijn veelal technische systemen die als doel hebben het verkeer en verkeersdeelnemers zich veilig en efficiënt voort te laten bewegen. ITS is daarbij een overkoepelende term voor allerlei technieken waarmee voertuigen, mensen en infrastructuur, op interactieve wijze en veelal via een digitale infrastructuur, met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan voertuigtechnologie waarmee voertuigen wegsituaties herkennen en met elkaar kunnen communiceren, of aan wegkantsystemen, die data kunnen uitwisselen met voertuigen, andere wegkantsystemen en weggebruikers. Door deze uitwisseling van data, ontstaan dynamische systemen die kunnen bijdragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Veel van deze ontwikkelingen zijn sterk technologie-gedreven en menselijk gedrag wordt nogal eens op een tweede plan geschoven. Dit houdt in dat de technologie eerst wordt ontwikkeld en dat doorgaans in een later stadium, of in het geheel niet, de vraag wordt gesteld hoe mensen ermee geholpen zijn. Dit is grotendeels te verklaren door de natuurlijke, evolutionaire ontwikkeling die veel producten, diensten en systemen doorgaan. Echter, voor technologie is het wel van belang dat de ontwikkelingen in dienst staan van mensen (en dus de gebruiker) en bijdragen aan diens waarden, behoeftes en beleving. Dit geldt ook voor ITS en in deze presentatie beschrijven wij hoe ITS op het gebied van verkeersveiligheid in dienst kan staan van mensen.

ITS biedt voor verkeersveiligheid ongekende mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij het zich veilig door het verkeer bewegen. Wij concentreren ons in deze presentatie op drie “standaard” verkeersonveilige situaties, waarin ITS een oplossing kan bieden. Deze situaties zijn vanuit het oogpunt van de gebruiker geïnventariseerd en gebaseerd op verschillende probleemsituaties die de wegbeheerder in zijn dagelijkse werk tegenkomt.

Per verkeersonveilige situatie hebben wij een blauwdruk geformuleerd, waarin wordt aangegeven welke doelen en welke oplossingsprincipes, vanuit gebruikersperspectief, de ITS oplossing dient te hebben. De blauwdrukken zijn:

  • De interactieve oversteek
  • De gedeelde weg
  • De fietskolonne

Per blauwdruk is de verwachte ontwikkeling geschetst op basis van kennis uit vier verschillende gebieden:

  1. De uitgangspunten van het programma Beter Geïnformeerd op Weg (Beter geïnformeerd op weg, kamerstuk 305, 202)
  2. De theorie van evolutionaire productontwikkeling (Eger, 2009)
  3. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
  4. Praktijkprojecten, waarin wegbeheerders hun visie op de toekomst van verkeersveiligheid aangaven en pilots waarin ITS systemen al voor verkeersveiligheid zijn toegepast.

Bij het opstellen van deze blauwdrukken zijn telkens de waarden, behoeftes en beleving van de gebruiker centraal gesteld. Hierdoor komen enkel die oplossingen aan bod die inherent een voordeel opleveren voor de gebruiker. Deze oplossingen zijn concrete voorstellen, waarmee wegbeheerders direct aan de slag kunnen. Tevens worden de blauwdrukken aangevuld met ontwikkelpaden, waarmee de wegbeheerder kan voorsorteren op een mensgerichte toekomst van ITS voor verkeersveiligheid.

Hiermee biedt deze presentatie een inkijk in de vele mogelijkheden die ITS voor verkeersveiligheid kan bieden. Mensgericht, inclusief aanknopingspunten om daar nu al mee aan de slag te gaan.